Предвиждат се промени в условията и реда за провеждане на обучение чрез работа

В Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Основните изменения и допълнения са свързани с:

Синхронизиране на Наредбата с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.), свързани с промяната в изискванията за професионален опит на наставника, както и разширяването на обхвата на притежаваната от него професионална квалификация и създадената възможност за изпълнение на функциите на учителя методик при обучение чрез работа и от учител по професионална подготовка;

Обезпечаване на кариерното ориентиране на учениците посредством организирането и провеждането на кампании по професионално ориентиране сред учениците от V - VII клас и техните родители за запознаване с дуалната система на обучение, както и с възможностите за избор на професия и кариерно развитие;

Осигуряване на възможности за запознаване на учениците от първи гимназиален етап, обучаващи се в дуална форма, с дейността на работодателя партньор и за посещения на място в предприятието му;

Провеждане на обучението по производствена практика в сътрудничество с работодателя партньор в реална работна среда;

Ефективно времево разпределение на обучението в реална работна среда посредством гъвкав график за провеждането му;

Съобразяване на предложението за държавен план-прием в училищното образование със заявките на работодателите партньори;

Предоставяне на възможност учениците в XI клас, които нямат навършени 16 години към началото на учебната година, да могат да провеждат практическото обучение в реална работна среда като производствена практика до навършване на възрастта и сключването на трудов договор.
 

С проекта на Наредба се предлага и изменение в Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 2016 г.), с което се създава възможност за промяна на формата на обучение на учениците от една паралелка от дуална система на обучение в дневна форма, както и след X клас от дневна форма в обучение чрез работа в случай на постъпили заявки от работодател и при спазване на условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар