Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Гост-автор Боряна Георгиева

Най-често прилаганото основание в практиката за прекратяване на трудовия договор е прекратяване по взаимно съгласие съгласно чл. 325. ал.1 т.1 от Кодекса на труда.

Кое е най-важното:

 • Страните трябва да са постигнали взаимно съгласие, трудовият договор да бъде прекратен на това основание. Предложението може да бъде отправено както от работника така и от работодателя.

 

 • Прекратяване по взаимно съгласие може да се прилага във всеки един трудов договор/срочен или безсрочен/. Погрешно е разбирането, че срочният договор може да се прекрати само чрез срочните основания за прекратяване.

 

 • Страната, към която е отправено предложението, следва задължително да го приеме и да вземе отношение по него. Освен това тя трябва да уведоми другата страна за взето решение в 7-дневен срок от получаване на предложението. В случай че страната, към която е отправено предложението, не отговори или не уведоми ответната страна за взето решение в законовия срок, се счита, че предложението не е прието. Ако в тази ситуация трудовият договор бъде прекратен след изтичане на законовия 7-дневен срок с основание "Взаимно съгласие на страните", ще се счете, че уволнението е незаконосъобразно.

 

 • В случай че ответната страна е съгласна с предложението, но желае прекратяването да стане от друга дата, тя трябва да уведоми за това ответната страна. В този случай считаме, че не е постигнато взаимно съгласие и приемащата страна може да инициира преговори, в които да се стигне до постигането му.

 

 • Когато в преговорите се постигне взаимно съгласие на страните за определена дата, се изготвя документ, от който да е видно, че волята и на двете страни е свободно изразена и има еднакво желание за прекратяване на трудовото правоотношение от определената дата. Този документ може да бъде протокол от среща, споразумение или друг документ, подписан и от двете страни.

 

 • Когато работник или служител е отправил предложение до работодателя за прекратяване по взаимно съгласие, без обаче да посочи точна дата на прекратяването, работодателят може да прекрати договора в законовия 7-дневен срок, без това да се счита за незаконосъобразно, с издаването и връчването на заповед за прекратяване от избрана от него дата в същия 7-дневен срок. Това е така, тъй като отговорът на работодателя е изразен писмено, документът е връчен на лицето в законовия срок и датата на прекратяване на правоотношението е в същия законоустановен срок. Ако прекратяването обаче се извърши от дата след изтичането на законовия срок, уволнението ще бъде незаконосъобразно.

 

 • Предложението за прекратяване на договора по взаимно съгласие след отправянето му към ответната страна може да бъде оттеглено от страната, която го е отправила, преди или едновременно с получаването му, а след това, само със съгласието на ответната страна. След постигането на взаимно съгласие, изразено писмено, то не може да бъде оттеглено едностранно от която и да било от страните, тъй като вече е изразена съгласуваната между тях обща воля. Посоченият срок се брои в календарни дни, като не се брои денят на събитието или на момента, от който той започва да тече. Срокът изтича в края на последния календарен ден.

 

На какви обезщетения има право лицето:

След прекратяването на трудовия договор на основание чл.325 ал.1 т.1/по взаимно съгласие/ лицето има право на :

 • Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск/ако има такъв/ на основание чл.224 ал.1 от КТ
 • Обезщетение на основание чл.222 ал.3/пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж или възраст/

Право ва обезщетение за безработица

 

В общия случай служителят, освободен по взаимно съгласие на страните, има право на обезщетение за безработица. Погрешно е разбирането,че взаимното съгласие отнема обезщетението за безработица.

За да се получава обезщетение за безработица трябва да е спазено изискването на чл.54 ал.1 от КСО.

 

Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1.  имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2.  не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3.  не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава

 

Забележка: В сила от 01.01.2018 текстът е променен

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1.имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2.не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

 

Размерът, който служителят би могъл да получи, е определен в изключенията на чл.54б ал.3 и ал.4 от КСО и той е в размер на 4 месеца по 7.20 лв на ден т.е така нареченото минимално обезщетение

 

Забележка: Минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 12 лв. от 1 октомври 2020 г.

 

Важно е да се отбележи,че по време на получване на обезщетение за безработица било то и минимално, лицето е здравно осигурено за сметка на републиканския бюджет.

 

---------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

Илюстрация:Designed by Freepik

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

37 Коментари

 1. Avatar
  Добрин делев 2023-11-14 03:39:14

  Фирмата в която работя ще сменя името след нова година ако не подпища в новата фирма имам ли право на борса имам трудов стаж 20 години

 2. Avatar
  Маргарита Крумова Георгиева 2023-07-24 13:57:14

  Здравейте, имам ли право да напусна, поради увеличаване на обема на работа и отказ на работодателя да назначи хора на 2-те свободни позиции. Дефакто един човек върши работата на трима. На всичкото отгоре, ни заплашва, че ще ни съкрати/уволни. Благодаря предварително за отговора!

 3. Avatar
  Галина Илиева 2023-07-01 07:26:41

  Здравейте!Днес ще си пусна молбата за напускане.От новата работа искат да започна най-късно след две седмици,но от тук не искат да ме освободят.Какви опции имам,за да не изтърва по добрата работа.

 4. Avatar
  Поля Панайотова 2023-06-11 18:12:30

  Искам да напусна фирмата в която работя- въпроса ми е, кой е най изгодния начин, за да имам и право на борса.

 5. Avatar
  Димитър Нешев 2023-06-05 17:43:06

  Здравейте имам ТЕЛК 52%, работя на постоянен трудов договор. Работата ми е тежка и възнамерявам да напусна по собствено желание. Имам ли право на обезщетение и за какъв срок. Благодаря!

 6. Avatar
  Георги Тръпчев 2023-02-23 07:41:09

  Имам телк с право на работа но напускам по взаимно съгласие че ми е тежко и физически и психически. Имам ли право на 4 месеца на борсата тефон 0877 088 702

 7. Avatar
  Станислава Димитрова 2022-10-24 09:49:14

  Здравейте, искам да напусна работа по взаимно съгласие понеже работата ми идва доооста тежка и се питам колко време и какво обезщетение бих могла да получа докато съм на бюрото по труда?

 8. Avatar
  Георги 2022-07-30 13:34:11

  Ще имам ли право на борса ако имам телк

 9. Avatar
  Марияна Налбанска 2022-05-21 10:20:26

  Здравейте имам ТЕЛК по заболяване
  Но работата ми е тежка въпреки че съм на длъжност лаборант ,но работя и вътре в производството където е тежко с много шум и ме съветват да сменя с по лек режим
  Тъй като няма по лека длъжност могат ли да ме съкратят и да получавам обещетение и колко време ще е това обещание
  Благодаря ви

 10. Avatar
  Димитрина Стефанова 2022-04-28 17:22:43

  Остават ми 7 месеца до навършване на пенсионна възраст. Имам 43 г стаж в държавна фирма. Имам ли право на 6 брутни заплати ако ме съкратят по взаимно съгласие. Колко месеца и на какво обезщетение имам право да получавам?

 11. Avatar
  Нели 2021-11-28 11:14:21

  Написнах по взаимно съгласие защото бях болна и се явих на ТЕЛК но още не ми е излязло експеркото решение .Какво оещетение ще получа за безработни до като излезе експертното решение

 12. Avatar
  Mariq koqlqeva 2021-10-26 14:30:20

  Tai kato sam na sro4en dogovor moqga li da poly4a vtora godina mai4esvo

 13. Avatar
  Димитър Борисов 2021-07-21 21:43:32

  Колко време ще получавам на борсата при напускане на работа по здравословни причини

 14. Avatar
  Цветанка Котева 2021-04-24 21:10:57

  Искам да ме съкратят от работа по здравословни причини, но ме карат да напусна по взаимно съгласие. Правилно ли е това, като съм и пред пенсия?

 15. Avatar
  Цветанка Котева 2021-04-24 21:09:50

  Искам да ме съкратят от работа по здравословни причини, но ме карат да напусна по взаимно съгласие. Правилно ли е това, като съм и пред пенсия?

 16. Avatar
  Веселка Василева 2021-01-04 14:56:27

  Когато ти прекратят договора по взаимно съгласие и когато ти прекратят договора по болестно състояние на еднаква борса ли имаш право

 17. Avatar
  Ива Мозокова 2021-01-01 15:46:20

  Здравейте, напуснах последната си месторабота на която бях назначена с изпитателен срок от 6 месеца без предизвестие по взаимно съгласие. Имам отработени 17 дни, имам ли право да получа парично заплащане за тях.

 18. Avatar
  Ива Мозокова 2021-01-01 15:43:52

  Здравейте, напуснах последната си месторабота на която бях назначена с изпитателен срок от 6 месеца без предизвестие по взаимно съгласие. Имам отработени 17 дни, имам ли право да получа парично заплащане за тях.

 19. Avatar
  Боянка 2020-09-27 12:02:20

  Три месеца бях в болнични върнах се на работа но уви не мога да работя защото 24:00 си на крак а проблема ми е в краката мога ли да напусна по собствено желание и колко време ще съм на борсата! До като намеря нещо подходящо. Благодаря предварително.

 20. Avatar
  Севие 2020-08-29 18:04:09

  Бях в почивка1 ден. Извикаха ме от работа и ме накараха да се подписвам по взаимно съгласие . Оправдаха се заради корона вируса . Това не е нормално да те накарат ,да напускаш зорлен.И то по взаимно съгласие без да има друга причина.Така е в магазините “Фреско”. РОБИ а не хора няма кой да ни защити

 21. Avatar
  ИВАН 2020-06-23 10:30:30

  Преди месец и половина напуснах работа по взаимно съгласие.Фирмата има да ми изплаща ,една командировка ,от близо 1000 лева. половин половин работна заплата около 400 лева и десет дена отпуска заминалата година.ВЪПРОСЪТ МИ Е, ДО КОЛКО ВРЕМЕ СА ДЛЪЖНИ ДА МИ ИЗПЛАТЯТ ВСИЧКО

 22. Avatar
  Надежда 2020-05-02 11:38:54

  Когато някой е освободен по чл.325 т.1 на каква база се основава заплащането от НОИ, че е фиксирана сумата от 7.20 на ден, след като се променя и минималната заплата с тази сума какво може да си платиш за деня данъците, храната или разходите за деня, ако трябва да пътува човек дари и в градски транспорт?
  Какво покриваш за деня, не е ли редно да има някаква база реална за обезщетение доста смешно и ако имаш семейство за издържане, крайно време е да се помисли как да се разпределят тези плащания и за обикновения работник!!!!!???

 23. Avatar
  Павлина 2020-04-25 13:11:17

  Инвалид съм 95 процента работя в общинско учреждение Ни искам да напусна по кой член ще е по удачно и за мен да ползвам борса

 24. Avatar
  Моника 2019-09-22 23:49:08

  Аз работих на три длъжности за една заплата.Какво ли не прави безизходицата в България.Шефката беше абсолютна експлоататорка,която не знам кой поддържа,но експлоатира много хора като роби за нищожно заплати.Моето здраве сериозно се разклати и реших,че по добре гладна,но здрава и напуснах.Надявам се да получа помощ от бюрото по труда.Тази работодателка и трима други ,при които работих преди нея,трябва да бъдат съдени за сериозни провинения.За тях работниците са роби,не хора

 25. Avatar
  Моника 2019-09-22 23:48:48

  Аз работих на три длъжности за една заплата.Какво ли не прави безизходицата в България.Шефката беше абсолютна експлоататорка,която не знам кой поддържа,но експлоатира много хора като роби за нищожно заплати.Моето здраве сериозно се разклати и реших,че по добре гладна,но здрава и напуснах.Надявам се да получа помощ от бюрото по труда.Тази работодателка и трима други ,при които работих преди нея,трябва да бъдат съдени за сериозни провинения.За тях работниците са роби,не хора

 26. Avatar
  Моника 2019-09-22 23:48:30

  Аз работих на три длъжности за една заплата.Какво ли не прави безизходицата в България.Шефката беше абсолютна експлоататорка,която не знам кой поддържа,но експлоатира много хора като роби за нищожно заплати.Моето здраве сериозно се разклати и реших,че по добре гладна,но здрава и напуснах.Надявам се да получа помощ от бюрото по труда.Тази работодателка и трима други ,при които работих преди нея,трябва да бъдат съдени за сериозни провинения.За тях работниците са роби,не хора

 27. Avatar
  Моника 2019-09-22 23:47:47

  Аз работих на три длъжности за една заплата.Какво ли не прави безизходицата в България.Шефката беше абсолютна експлоататорка,която не знам кой поддържа,но експлоатира много хора като роби за нищожно заплати.Моето здраве сериозно се разклати и реших,че по добре гладна,но здрава и напуснах.Надявам се да получа помощ от бюрото по труда.Тази работодателка и трима други ,при които работих преди нея,трябва да бъдат съдени за сериозни провинения.За тях работниците са роби,не хора

 28. Avatar
  Виржиния Татарлиева 2019-09-13 06:38:17

  Искам да напусна работа по собствено желание като имам 50% инвалидност, към този момент съм на 60г и 6 месеца. По кой член трябва да се прекрати договора , за да ползвам пълно обезщетение и максимално разрешен брой месеци.

 29. Avatar
  Ана Батанова 2019-08-26 04:48:06

  Напускам работа по собствено желание, но съм с 50% инвалидност ТЕЛК.Имам ли пб-специални права?

 30. Avatar
  бойко 2019-01-23 22:37:40

  Направих писмено искане за напускане на работа с предизвестие от един месец.През това време работя на 12 часови смени по график подписан и заверен от работодателя.Срокът изтича на първи февруари Имам да ползвам от миналата година 2018 седем дена платен отпуск.и сега седем работни дни преди д а изтече преди известието шефа подменя графика с нов и тези седем дни ми ги води вече като в отпуск и назначава друг да работи тези дни ,когато аз съм в отпуск и ме кара с цялата си закана да подпиша молба ,че искам тези седем дни да ми се водят в отпуск периода на едномесечното преди известието по закон.Редно ли е ,законно ли е и длъжен ли съм да подпиша искането му и ако не го подпиша какви ще са последствията и при създалата се ситуация ако не подпиша от кога трябва да да ми издаде заповед за освобождаване ,след изтичане на месечното писмено преди известието?Благодаря Ви

 31. Avatar
  Веска димова 2019-01-07 17:45:17

  Здравейте!На 65години и 4 месеца съм.В края на м.октомври2011 напуснах работа по собствено желание поради смяна на местоживеене и други причини.От тогава до днес не съм работила,нито получавам пенсия поради недостатъчен тр. стаж-имам ли право на обезщетение?Благодаря!

 32. Avatar
  Данчо Юрев 2019-01-06 18:59:32

  Ако ме съкратят,не по взаимно съгласие, възможно ли е да получа по голямо парично обезщетение?

 33. Avatar
  Miroslav 2018-02-24 07:36:32

  Здравейте,
  Нарушени ли са ми правата в следния случай?
  Работя като Мениджър Ключови клиенти и от 01.01.2017 в длъжностната ми характеристика е отразено и 20% функция като Мениджър продажби (с мое съгласие).
  Към днешна дата не ми е променена длъжностната характеристика,а функциите на 20 % Мениджър продажби са \\\"пренасочени\\\" към колега само с един e-mail?
  Мога ли да считам,че са ми нарушени правата и какво може да следва от това?
  Благодаря Ви!

 34. Avatar
  irina marinova 2017-12-23 12:49:09

  liceto osvobodeno po cl.325 al.1 t.1 trqbva li da poluci zaplata za poslednia mesec ot rabotodatelq

 35. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-21 17:01:50

  Това, че фирмата ще разширява дейността си не е гаранция, че това не е съвместимо със съкращаване на щата. Съветваме Ви да се консултирате с юрист относно това дали е законно и правно издържано този служител да може или не да бъде съкратен със съкращаване на щата.

 36. Avatar
  Николова 2017-08-19 09:57:59

  Служителка на длъжност \\\"оперативен счетоводител\\\" на 15-ти август получи двумесечно предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор. Тя претендира да бъде на основание \\\"съкращаване на щата\\\".
  Фирмата разширява дейността си и набира персонал. Как бихте ме посъветвали да постъпя в този случай, вземайки под внимание и фактът, че тя отправя и личностни заплахи към мен, служителката на длъжност \\\"Човешки ресурси\\\".
  Благодаря предварително!

 37. Avatar
  radoslava 2017-08-10 19:17:47

  imame li prav0 za obewtetenie kato wefa e po4inal i sme sakrateni

Напиши коментар