Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност

 

гост-автор:Красимира Нечева

Какви данъчни облекчения имат лицата с намалена работоспособност?

Най-често срещани в счетоводната практика са облекченията за лицата с намалена работоспособност, придобили доход през годината на различно основание. Уреждат се нормативно в чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

 

 

Кои попадат в категорията "намалена работоспособност"?

Това са:

      ·         Лица, които разполагат с валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.

·         В експертното решение е определена намалена работоспособност минимум 50 процента.

В експертното решение на лица в нетрудоспособна възраст е възможно да срещнем термина "вид и степен на увреждане" в определен процент, който ако е 50 и над 50, това лице също отговаря на критериите за "нетрудоспособно лице" от гледна точка на ЗДДФЛ.

 

Определяне на периодите, за които се зачита облекчението:

Данъчните облекчения за приспадане от годишната данъчна основа могат да се ползват от годината на настъпване на неработоспособността до годината на изтичане на срока на валидност на експертното решение, включително.

Месечното данъчно облекчение за наетите по трудов договор лица може да се ползва от месеца на настъпване на неработоспособността до месеца на изтичане срока на валидност на решението, включително.

Важна  особеност за лицата в пенсионна възраст  е, че ползват облекчението пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок

В сила от 01.01.2012 г., съгласно §10 от ПЗР на ЗДДФЛ, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

За да докажат това обстоятелство пред работодател/платец на доход е необходимо освен експертното решение от ТЕЛК, да предоставят и разпореждането от НОИ за отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Лице с намалена работоспособност, наето по трудов договор

Облекчението за наети на трудов договор лица, разбира се е свързано с данъка върху месечното възнаграждение. Законът предвижда намаляване на сумата на месечната данъчна основа с 660 лв.. На практика това означава, че ако наемем лице, отговарящо на критериите за "намалена работоспособност", ще приспадаме всеки месец тази сума от данъчната основа (брутния облагаем доход минус личните осигурителни вноски) и лицето ще дължи данък само върху остатъкът от сумата над 660 лв.

Пример 1: Брутно възнаграждение - 460 лв., лични осигуровки за 2017 г. - 61.36 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 398.64 лв. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 0 лв., съответно лицето не дължи данък.

Пример 2: Брутно възнаграждение - 1000 лв., лични осигуровки за 2017 г. - 133.40 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 866.60 лв. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 866.60 лв. минус 660 лв., тоест 206.60 лв. и данъкът, който дължи лицето е 20.66 лв., вместо 86.66 лв. при неприлагане на облекчението.

 

Преизчисляване на облекчението на годишна база

Работодателят по основното трудово правоотношение, извършва и преизчисляване на облекчението на годишна база. Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с годишния размер на данъчното облекчение - 7920 лв., без оглед броя на месеците през годината, за които е валидно решението на ТЕЛК/НЕЛК.  В случай, че възникне разлика на годишна база, тя се коригира при годишното изравняване на данъка от работодателя и се включва в служебната бележка по чл. 45 от закона. Ако работодателят не извърши годишно преизчисляване на данъка и в срок до 31 януари на следващата година, и не удържи/възстанови възникналата разлика, подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от лицето е задължително. Декларацията се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

 

Лице с намалена работоспособност получаващо доходи по граждански договор, от упражняване на свободна професия, наем, прехвърляне на права или имущество.

При изплащане на доходи, различни от трудови съгласно ЗДДФЛ, лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък, след като облагаемият му доход от всички източници, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходът, с приспаднати разходи за дейността), намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.

При лицата наети на граждански договор, законът задължава данъка да бъде удържан от платеца на дохода. По тази причина, за да има основание платецът да признае облекчението, лицето наето на граждански договор е необходимо да представи:

·         копие от решението на ТЕЛК, с което влиза в сила нетрупоспособността;

·         декларация, в какъв размер е облагаемият доход от всички източници от началото на годината - за тази цел в сметката за изплатени суми е предвидено специално поле, в което лицето трябва да попълни дохода.

Пример: Начислен облагаем доход от всички източници до момента - 7900 лв, лични осигурителни вноски - 300 лв., доход обложен с ДОД - 7600 лв. (лицето попълва тази сума в сметката за изплатени суми). При тези параметри можем да намалим данъчната основа за авансовото облагане текущо с още 320 лв. (разликата между 7920-7600 лв.). Тоест ако в следващ момент му е начислена сума по граждански договор - 3000 лв., приспаднати разходи за дейността 25% - 750 лв., облагаемия доход по тази сметка - 2250 лв. ще редуцираме само с още 320 лв. (2250-320=1930 лв.)

При изплащане на наем от предприятие на физическо лице с намалена работоспособност процедурата при определяне на данъчната основа е аналогична, тъй като данъкът отново се удържа и внася от платеца на дохода (предприятието). Разликата е единствено при размера на разходите за дейността, които при наем са 10%.

При останалите видове доходи облекчението се ползва от физическото лице чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като при определяне на данъчната основа за придобитите доходи от друга стопанска дейност по чл. 29, първоначално се приспадат разходите за дейността в определения от закона размер, а след това и осигурителните вноски за сметка на лицето.

 

Лице с доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Особенност съществува при определяне на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. В случай, че лицето с намалена работоспособност няма доходи от други източници, този доход се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са налице и други от видове доходи по ЗДДФЛ, приоритетно се намалява тяхната данъчна основа и само при наличие на остатък, той се приспада от дохода като ЕТ.

 

Други данъчни облекчения

Други данъчни облекчения, от които могат да се възползват лицата с трайно намалена работоспособност са предвидени в Закона за местните данъци и такси: при извършване на патентна дейност, придобиване на МПС и плащане на данък сгради.

При условие, че лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично, без да наема работници.

Освободени от данък върху превозните средства са леките автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с намалена работоспособност.

Лицата с намалена работоспособност могат да се възползват от намаление на данък сгради в размер на 75 процента, като това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище. Последното трябва да е декларирано при подаване на данъчната декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

 

--------------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и  бизнес консултации

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

70 Коментари

 1. Avatar
  Димитър Йорданов Николов 2023-06-23 00:30:37

  Притежавам жилище в град Опака, обл. Търговище. Живея в гр. Варна в жилището на синъ ми, варненски жител съм. Имам експертно рещение от ТЕЛК - /75%/ намалена работоспособност. В жилището ми в Опака живее майка ми, тя е със 76% - ТЕЛК пожизнено. Представили сме експертните си решения в Общината /данъчна служба/. Защо не мога да се възползвам от това 75%-ово намаление за данък сгради. Данъкът са го прехвърлили на майка ми, като ползвател на имота. Зщо е така? Та това е мое единственно и основно жилище, а ползвателя /наемателя/ плаща данъка на имот който не притежава.

 2. Avatar
  Любка Никова 2023-03-26 18:17:18

  С 50 процента съм освидетествана пожизнено работателят ми каза че не ползвам облекчение на данък общ доход.Какво мога да направя?.

 3. Avatar
  Сашка Любомирова 2023-02-01 09:58:42

  Какви са привилегиите за 40% инвалидност?

 4. Avatar
  Славея 2023-01-08 16:26:36

  Съпругът ми е собственик на лек автомобил, закупен по време на брака ни. В момента съпругът ми е инвалид 73 процента и е освободен от плащане на пътен данък. Защо от общината начисляват половината от дължимия пътен данък на мен след като аз не фигурирам в регистрационния талон.

 5. Avatar
  Аз 2022-12-21 10:55:39

  Ако решението от ТЕЛК е под 50% НОИ плаща ли здравните осигуровки на човека?

 6. Avatar
  Катерина Бекярова 2022-12-01 13:23:37

  От Октомври 2021г. съм с подновени 50% ТЕЛК.
  Подадох декларация за освобождаване от данък МПС, което е придобито по време на брак. Отказаха ми намаление на частта, която аз дължа като съсобственик на семейно имущество придобито по време на брак. Отговора беше, че в талона е записано само името на съпругата ми.
  Отказах се да подавам декларация за освобождаване от данък сгради.
  Искам да знам на кои членове и точки от ЗМДТ да се позова при претендиране на \\\"правата \\\", които би трябвало да ползваме при плащане на данък МПС и данък сгради и такса смет.

 7. Avatar
  Катерина Бекярова 2022-12-01 13:19:21

  От Октомври 2021г. съм с подновени 50% ТЕЛК.
  Подадох декларация за освобождаване от данък МПС, което е придобито по време на брак. Отказаха ми намаление на частта, която аз дължа като съсобственик на семейно имущество придобито по време на брак. Отговора беше, че в талона е записано само името на съпругата ми.
  Отказах се да подавам декларация за освобождаване от данък сгради.
  Искам да знам на кои членове и точки от ЗМДТ да се позова при претендиране на \\\"правата \\\", които би трябвало да ползваме при плащане на данък МПС и данък сгради и такса смет.

 8. Avatar
  Ивелина Благоева 2022-11-29 12:16:10

  Сина ми е с Телк 70% и е на 17 години. Разделени сме с бащата и с двете те ми деца живеем на един адрес. Имам ли право на някакво данъчно облекчение, например данък сгради и данък автомобил, ако и двете са на мое име, но са обща семейна собственост. Имам и решение от съда за родителски права

 9. Avatar
  Милена Иванова 2022-06-15 14:25:09

  Съпруга ми е инвалид ,100% пенсионер по жизнено .
  Даваме жилище под наем ,което е семейна собственост,но се води на мое име. Двамата ли подаваме данъчни декларации - N 55 .? Той освободен ли е от внасяне на неговата 1/2 част от данък наем?
  Благодаря Ви


 10. Avatar
  Веселина 2022-03-17 21:50:35

  С ТЕЛК съм и искам да разбера какви документи трябва да се подадат в изчислителния център за отпадане на данък на лек автомобил :)

 11. Avatar
  Росица Димитрова 2022-01-04 11:48:10

  Лице, което е управител и собственик на ЕООД, с нетрудоспособност 82%, съгласно решение на ТЕЛК, дължи ли обществено и здравно осигуряване, и има ли данъчни облекчения, какви?

 12. Avatar
  ВИОЛЕТАСАКАЛОВА 2021-12-23 10:11:23

  Здравейте! Лице с 50% ТЕЛК, назначено на втори ТД ползва ли данъчни облекчения?

 13. Avatar
  Борислав Тодоров 2021-12-11 12:28:18

  Имам ТЕЛК решение за 25%
  Има ли право на някакви облекчения за данък било то от трудовият ми договор или от данък за автомобила който притежава

 14. Avatar
  Хегине Първанова 2021-12-08 15:31:10

  С телк съм 91% и съм на минималната заплата 650лв колко трябва да ми удържат на работа и трябва ли изобщо да ми удържат някакви пари???

 15. Avatar
  Димитрина Ангелова 2021-12-03 19:06:47

  Здравейте!! Имам телк пожизнено от Три годишна но никаде не фигорирам подаласъм и чакам !!!! Ще ми бъдат ли възстановени данъците който съм плащала и осигурявала до сега към кого да се обърна???

 16. Avatar
  Кичка Попова 2021-11-22 12:24:11

  Съпругът ми е пенсионер и има решение на ТЕЛК с 50% увреждане.Имаме наследствено жилище-апартамент,което не ползваме и всяка година попълваме Декларация за освобождаване част от ТБО.Защо на моята част от това жилище не се разрешава освобождаване от ТБО? Защо съпругът ми няма право да ползва и решението от ТЕЛК за допълнително намаляване на данъка?

 17. Avatar
  Кичка Попова 2021-11-22 12:24:08

  Съпругът ми е пенсионер и има решение на ТЕЛК с 50% увреждане.Имаме наследствено жилище-апартамент,което не ползваме и всяка година попълваме Декларация за освобождаване част от ТБО.Защо на моята част от това жилище не се разрешава освобождаване от ТБО? Защо съпругът ми няма право да ползва и решението от ТЕЛК за допълнително намаляване на данъка?

 18. Avatar
  Зоя Георгиева 2021-11-02 13:20:31

  Здравейте!

  Имам ТЕЛК 80%, който не е изтекъл. Междувременно навърших години за пенсия по стаж и възраст. С подаване на молба за печат за пожизненост в картотеката на инвалида в София ще стане ли решението ми пожизнено?

 19. Avatar
  Стела Иванова 2021-10-08 16:29:29

  На трудов договор съм 650 лв колко ми е данък облекчение със Телк съм 50%

 20. Avatar
  Маргарита Рангелова 2021-06-17 17:28:38

  Човек със телк ива ли право на оллекчение на две леки коли

 21. Avatar
  Асан Гьов 2021-06-06 12:10:37

  Здравейте инвалид съм с 95 процента трудно неработоспособност могали да ползвам някакво облекчение за месечната сметка за вода.
  Благодаря.

 22. Avatar
  Владимир Бошнаков 2021-03-31 20:08:48

  Здравейте, по силата на кой закон инвалид плаща половината данък МПС като семейна собственост?
  Поздрави и благодаря.

 23. Avatar
  Богиня Колева 2021-03-20 08:31:09

  Здрвейте , даначни облекчения от трудоа дейнст се подава декларация каква до 30.04. и какви докумнти , за местни данаци и такси се подава деклараия каква и за педходни години възстановява ли се облекчението.

 24. Avatar
  Димитър Карадимитров 2021-02-19 10:44:01

  Кога се ползва намаление на данък на основен жилищен имот от 75% и от 50%, от лице с намалена над 70% работоспособност?

 25. Avatar
  Влаимирова 2020-12-18 12:00:07

  Искам да Ви попитам, може ли лице с намалена работоспособност, да ползва данъчни облекчения, ако е назначен на втори трудов договор? Какви са условията? Благодаря!

 26. Avatar
  Влаимирова 2020-12-18 12:00:06

  Искам да Ви попитам, може ли лице с намалена работоспособност, да ползва данъчни облекчения, ако е назначен на втори трудов договор? Какви са условията? Благодаря!

 27. Avatar
  Петя 2020-12-16 10:29:35

  Личен асистент съм на съпруга ми на 163 че часа месечно . В същото време съм с 80 процента , намалена трудоспособност ! Получих заплата за месеца 551.47 лв . Правилно ли са ми начислени отдръжките? Един път , взимат от съпруга ми 106.50 лв . ,после и от мен ?

 28. Avatar
  Петя 2020-12-16 10:28:35

  Личен асистент съм на съпруга ми на 163 че часа месечно . В същото време съм с 80 процента , намалена трудоспособност ! Получих заплата за месеца 551.47 лв . Правилно ли са ми начислени отдръжките? Един път , взимат от съпруга ми 106.50 лв . ,после и от мен ?

 29. Avatar
  Галина Пандурска Симитли 2020-09-15 04:20:41

  Със телк 100% какви облекчения мога да ползвам при плащане на данъци?

 30. Avatar
  Валя Маданска 2020-09-09 20:13:59

  Здравейте, бих желала да ми пишете колко лева осигуровки плаща работодател на работник с ТЕЛК за 610- минималната работна заплата

 31. Avatar
  vasilka ivanova 2020-07-01 20:26:21

  pesioher pobolest 50;procenta otskoro imam neplateni stari zdravni osigorovki otpadatli mojeli davlqza vuv bolnicata kogatonesa plateni starite osigorovki

 32. Avatar
  Ани Асенова 2020-06-25 23:20:43

  добър вечер.Аз съм пенсионер с 80% ТЕЛК на трудов договор съм от 13 г.месечното ми възнагражнение е чисто-560 лв-Тоя месец трябвяше да ми се изплатят още две брутни заплати от МЗ така и неразбрах колко пари трябва да ми преведат по сметката как е изчислено нищо неразбрах а това ви моля ако има някой да ми отговори сумата която ми преведоха на 24.05.2020 г е 504.на 25.05.2020 е преведена сумата по сметката ми 946лв. и някакви стотинки

 33. Avatar
  Георги горчев 2020-04-27 12:55:13

  Искам да закупя автомобил който е 2000 куб.и 110 к.с мога ли да ползвам данъчно облекчение

 34. Avatar
  Райна 2020-04-06 18:26:31

  Трябва ли да се подава декларация по чл 55 при от даване на жилище под наем от лице с ТЕЛК над 50 %?
  \\\"

 35. Avatar
  Светла йончева 2020-03-23 07:54:59

  Съпругът ми е инвалид 80% от средата на май миналата година,но поради забавяне на документите сега получихме решението ,платихме данък сгради и данък автомобил и за 2020 год.Може ли да си възстановим сумата.

 36. Avatar
  Марийка Тодорова Калонкина 2020-02-26 09:27:51

  Имам решение на ТЕЛК, което изтече на 01.12.2019 г. Аз съм навършил 65 г. Определиха ми пенсия за инвалидност, която получавам. Нямам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Имам ли право на данъчно облекчение /данък сгради/?

 37. Avatar
  Снежана Стойчева 2020-02-25 19:45:55

  Майка ми е пенсионер по болест с над 70% последният ТЕЛК е от 2008г./ пожизнен/ До сега не е ползвала облекчения за данъка за основното си и единствено жилище. Може ли със задна дата да бъдат поискани за възстановяване сумите за данъците, които е плащала.
  Благодаря

 38. Avatar
  Иван Димитров 2020-02-14 12:57:24

  Здравейте, искам да попитам :Собственик съм на ЕТ, имам телк 80%, имам лека кола която се води на името на фирмата, мога ли да ползвам безплатна винетка и други намаления?

 39. Avatar
  Тони Соко 2020-02-13 13:00:12

  Вече съм пенсионер по възраст и трудов стаж, но имам телк 72% пожизнен. Епизодично работя на свободна професия и понеже имам БУЛСТАТ от аорил 2019, всеки месец превеждам здравна осигуровка. Задължена ли съм със здравна осигуровка при горните обстоятелствса?

 40. Avatar
  Силвио Караиванов 2020-01-13 11:52:01

  Здравейте!
  Предният ми ТЕЛК е бил 2018 г. включително /75%/.
  За 2019 г. не съм подал Декларация за данъчно облекчение за автомобил. А междувременно ТЕЛК-ът ми е вече пожизнен.
  Ще ви бъда благодарен, ако ми обясните имам ли право и евентуално как мога да си върна данъчното облекчение за 2019 г., което съм загубил.
  silvio@courier.bg

 41. Avatar
  Мария Чамурова 2020-01-12 16:43:56

  Здравейте. Интересува ме имам ли право да ползвам намаление на данък сгради? Имам ТЕЛК, който изтече м.декември,2019. По закон решението остава пожизнено, след пенсионна възраст, но нямам на него сложен печат \\\"пожизнен\\\". Защо в другите институции се признава за пожизнено , а в данъчното не го признават. Държат, че трябвало да има печат ПОЖИЗНЕН. И ако е така, защо никъде не написано и обяснено. Благодаря предварително.

 42. Avatar
  Цветко Божилов 2020-01-09 13:42:54

  Работя като охрана с трудов договор 56о лв заплата слет от дръжки получавам 440 лв Имам Телк 96 процента и вземам 252 лв пенсия имам ли право на облекчения. ТЕЛК решение не съм го предоставил на работодатела

 43. Avatar
  Гена 17 =12=2019год. 2019-12-17 02:13:11

  Имаме жилище във Варна сме двамата инвалиди с телк над 80% но не сме се възползвали снамален данък и какви документи трябва да претставим моля помогнете ни

 44. Avatar
  Петър 2019-11-04 03:05:45

  Къде се подават документи ,за данъчно облекчение на автомобила и какви документи се изискват колата 1.8 60коня

 45. Avatar
  Диди Колева 2019-07-30 19:16:40

  Работех в частна фирма 9месеца но не съм представила решение от ТЕЛК Може ли след напускането ми да се възползвам от данъчното облекчение къде и какви документи да подам

 46. Avatar
  Богданов 2019-07-25 07:11:38

  Здравейте, С 95% инвалидност съм. Мога ли да ползувам намаление на такса смет?

 47. Avatar
  Евгени Йолов 2019-06-21 06:13:58

  Автомобилат ми е със сравнително малка мощтност 75kw тоест 102 к.с но обема на двигателят е 2.2литра.освободен ли съм от данък ? Инвалид съм със 98% нетрудоспособност.

 48. Avatar
  Цветанка Нягинова 2019-06-04 14:13:53

  Съпругът ми е с 30% инвалидност.Полагат ли му се някакви придобивки или облекчения и какви ? Благодаря !

 49. Avatar
  Veska Ivanava 2019-05-16 10:04:23

  Какви данъчни облекчения се полагат на инвалид под 50 процента?

 50. Avatar
  Veska Ivanava 2019-05-16 10:04:03

  Какви данъчни облекчения се полагат на инвалид под 50 процента?

 51. Avatar
  Veska Ivanava 2019-05-16 10:03:30

  Какви данъчни облекчения се полагат на инвалид под 50 процента?

 52. Avatar
  Петър Нойков 2019-02-21 09:13:22

  Работещ пенсионер-инвалид съм. Имам ТЕЛК-решение 78%. Всеки месец ми се правят удръжки м/у 74-84лв. Според Вас какви удръжки трябва да ми бъдат направени от заплатата.

 53. Avatar
  Светослава Пашова 2019-02-06 12:33:25

  Искам да попитам , с ТЕЛК решение съм 80%,работя и ми удържат УДръжки ЗА:
  -лична ДЗПО 2.2%
  -ЛИЧНА ОСИГУРОВКА 8.38%
  -ЛИЧНА ЗДР.ОСИГ, 3.2
  Питането ми е подаваме ли данъчна декларация в НАП за възтановяване на удръжките по ЗДДФЛ

 54. Avatar
  Elenna Naydenova 2018-12-18 23:18:58

  Sapryga mi e bez telk no ima polinevropatiq i diabet osvoboden lie ot danaka na kolataPolinevropatiqta bez telk e osvobodena ot taksi

 55. Avatar
  Мария 2018-12-18 18:00:37

  Здравейте.съпругът ми е с решение на Телк 72% от 1.12.18.година, какви документи за данъчни облекчения трябва да подаде

 56. Avatar
  Мария 2018-12-18 17:59:17

  Здравейте.,съпругът ми работи и от 01.12.18 година е с Телк решение 76%какви документи за данъчни облекчения трябва да подаде

 57. Avatar
  Николай 2018-11-24 13:14:29

  Съпругата ми е 100% инвалид с решение на ТЕЛК за една година има ли право на безплатна винетка и освобождаване от данък за МПС колата се води на мое име но е обща семейна общност придобита е по време на брака?

 58. Avatar
  филип САХАНДЖИЕВ 2018-10-09 18:23:34

  ПИТАМ КОЙ ИВАЛИД МОЖЕ САМ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ ДА РАБОТИ? НИКОЙ , ПОНЖЕ МНОГО ТРУДНО ДА СЕ РАЗРЕШИ ПОМ Щ ОТ ДРУГИ ЛИЦА С ПЛАТЕНИ ОСИГОРОВКИ, КАКТО БЕШЕ ПРЕДИ 10Г.

 59. Avatar
  Т.Ч. 2018-09-21 17:44:49

  Ако си под 50% нетрудоспособни полагат ли ни се някакви облекчения да ползваме например ако съм със 48%

 60. Avatar
  SERGEI PAVLOV 2018-07-03 12:59:03

  здравейте имам решение от телк на 53% днес платих данък на колата в размер на 158 лева при положение че данъкът е над 220 лева въпросът ми е ползвам ли при това някакво облекчение

 61. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-19 20:29:51

  Трябвало е да подадете годишна данъчна декларация. Срокът беше до 30,04

 62. Avatar
  дака 2018-06-19 14:22:24

  Здравейте , имам въпрос-към кого и как да постъпя като инвалид с право на данъчно облекчение на който бившия работодател не желаеше да възстанови сумата от ДОД?

 63. Avatar
  Кенаров 2018-05-22 19:20:23

  Имам ТЕЛК с 60% намалена трудоспособност. Поради незнание не съм подавал до сега документа в Местната данъчна администрация. Мога ли да поискам със стара дата да ползвам намаление на данъка за такса основно жилище и собствено МПС ?
  Благодаря.

 64. Avatar
  Недялка Йовчева 2018-03-29 14:24:23

  През2000или 2001година имах ЕТ и плащат патентен данък ,по това време разбрах ,че мога да плащам 50\\\'/.от патентния данък и само здравни осигуровки,не съм имала наети лица към фирмата.Въпросът е Времето през което съм работила така признава ли се за стаж?

 65. Avatar
  Georgieva 2018-03-22 12:59:06

  Аз също съм инвалид 2 група с 72% инвалиднист и докато съм още в срок на решението на ТЕЛК навърших години за пенсиониране по въздраст и стаж,така решението ми стана пожизнено.Всички привилегии останаха,но преди това отидох в картотеката на инвалида- в случая във Варна,подадох заявление за печат за пожизненост и след седмица ми беше издаден документ с печата,направих си копия над 15бр.и ги разнесох по институциите-НАП,Социали грижи,общината и т.н.подадох наново декларации с новите копия и така всичко продължава както е било,съобразно преференциите.
  Надявам се да съм била полезна.

 66. Avatar
  Райна Кирова 2018-03-02 10:32:03

  Мога ли да ползвам облекчението за данък върху превозните средства, когато то е обща съпружеска собственост? Благодаря!

 67. Avatar
  Албена Петрова 2018-02-22 19:07:46

  Към кого да се обърна слет като работодателят ми не желае да изплати данак общ доход като пенсионер по болест 76 процента

 68. Avatar
  Коста Македонски 2018-02-21 14:36:54

  Имам въпрос : Съпругата ми е инвалид втора група и поради навършване на пенсионна възраст , пенсията ? по инвалидност стана пожизнена. Това важи ли и за придобивките (данъчни облекчения, винетки, стикер \\\"Инвалид\\\") , т.е. стават пожизнени? Необходим ли е документ и как може да докаже пожизнената си инвалидност? Моля да ми от говорите на bullmak@abv.bg

 69. Avatar
  Симона 2018-02-06 10:23:07

  Здравейте, искам да попитам следното нещо.
  Дядо ми е инвалид с над 50% инвалидност, има собственост таксиметров автомобил (не е регистриран като фирма, а ФЛ), трябва ли да плаща данъци за него (патентен или друг) и също здравни осигуровки трябва ли да му се начисляват за внасяне ?
  Благодаря за вниманието .

 70. Avatar
  Диана Данаилова Цанкова 2018-01-26 16:13:17

  Имам кола ,90кс.имамТелк 60% освободена съм от данък,защо прехвърлят данака да го плати мъжът ми?

Напиши коментар