Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

автор: Ваня Иванова

В тълковния реник думата „предизвестие“  означава "предварително известие", ''знак за нещо, което ще стане, настъпи".

Отправянето на предизвестие за напускане е  волеизявлението на едната страна – работник или работодател, че желае прекратяване на трудовото правоотношение .

Съгласно чл. 66 от КТ,  в трудовия договор се определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор

Предизвестието трябва да се направи в писмена форма. Устното предизвестие не поражда правни последици за която и да е от страните.

Отправянето на предизвестие не прекратява трудовото правоотношение. Работникът или служителят продължава да изпълнява уговорените задължения и ако не се съобразява с изискванията, може да бъде наказан дисциплинарно.

Трудовият договор се прекратява:

1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;

2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието / Чл. 335. (2) КТ/ 

Работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, както и да впише това в трудовата книжка.

 

Обезщетение за неспазено предизвестие

Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието./ Чл. 220. (1) КТ/

Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие./ Чл. 220. (2)/ 

Повече относно Обезщетението на неспазено предизвестие може да прочете в нашата статия Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220, ал.1 от КТ

 

Срок на предизвестието

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател.

 Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок ,времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

 

От кога започва да тече предизвестието ?

Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

 

Може ли предизвестието да се оттегли ?

Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

 

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

Прекратяване от работника или служителя с предизвестие са регламентирани в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ).  Работникът или служителят упражнява правото си на прекратяване, като отправя до работодателя писмено предизвестие. Това е право на работника или служителя за едностранно прекратяване на договора и неговото упражняване зависи само от неговата воля.

Работникът или служителят не е длъжен да мотивира волеизявлението си за прекратяване. Може да бъде прекратен всеки трудов договор, независимо дали е сключен като безсрочен или срочен.

При прекратяването на договора на това основание не се изисква съгласието на работодателя.

 

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

Основанията, при наличието на които работодателят прекратява трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са регламентирани в чл. 328 от Кодекса на труда (КТ).  Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие означава, че той дължи предизвестие на работника или служителя.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя - по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;/ Чл. 157. (1) т.6 КТ/

 

Прекратяване на договор със срок за изпитване

До изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие./Чл. 71. (1) /

 

Болничен по време на предизвестие

След връчване на предизвестието, няма пречка да  се ползва отпуск за временна неработоспособност. Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност. Отпускът за временна неработоспособност се разрешава от здравните органи.

 

Платен и неплатен отпуск по време на предизвестие

По време на предизвестието може да бъде разрешен и друг вид платен или неплатен отпуск от работодателя. И в тези случаи срокът на отпуска не удължава предизвестието. Платеният годишен отпуск, както и неплатеният се ползват със разрешение на работодателя.

 

Може ли по време на болничен работникът да се подаде заявление за напускане и от кога започва да тече срока на предизвестие?

 

Няма пречка по време на болничен да се подаде заявление за напускане, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на връщане на работа на работника или служителя. Ако той е подал заявлението и 2 дни след това излезе в болнични, срокът за предизвестие не се удължава. /Отговор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в сайта на МТСП/

Забележка 20.06.2018:

По този въпрос има и друго становище, публикувано на страницата на МТСП - Раздел Често задавани въпроси: Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда и по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. 

Ето отговор, след като отправихме този въпрос в раздел Въпроси и отговори на МТСП:

Съгласно чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца (ал. 2). Съгласно чл. 326, ал. 4 от КТ срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му

 

Продължителен болничен

С изтичането на срока на предизвестието трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Поради това срокът на предизвестието не се удължава с разрешения от здравните органи отпуск по болест.

С прекратяването на трудовия договор се прекратява и осигуряването на лицето. Работник може да предоставя болничен до 30 дни след датата на прекратяване. Той има право да продължи да получава обезщетението за временна неработоспособност по реда на чл. 42, ал. 2 или 3 от Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от вида на прекратения трудов договор.

Чл. 42 КСО
(2) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.
(3)  Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
 
Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

115 Коментари

 1. Avatar
  Жана Тодорова 2023-08-30 12:21:27

  Бях личен асистент на майка ми нотя почина ськратиха ме имам 10месеца стаж на борсата сьм но не ми дават обещетение и една отпуска какво да правя моля за съвет.гр.бургас

 2. Avatar
  Галя 2023-08-25 17:38:37

  Здравейте! Подадох устно предизвестие ,което тече до 15 септември,защото шефа ми в момента е в чужбина .Написала съм и в писмена форма,но трябва да го изчакам да се върне ,за да му я връча .Водят ме на 4 часа ,естествено работя двойно .Намерила съм си друга работа за след 15.09 .Въпросът ми е : Възможно ли е шефът ми ,да не зачете устното ми предизвестие и да ме накара да напиша ново с нова дата и така да провали започването ми на другото работно място.

 3. Avatar
  Т. Т. 2023-04-08 20:58:43

  Моля, за компетентен отговор- в случай че бъде пуснато предизвестие с дата 26.04./ това означава че последен раб. ден е 26.05/ за 30 дни/.МОЖЕ ЛИ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ЧОВЕКА ДА БЪДЕ В БОЛНИЧНИ ИЛИ ДА ПОЛЗВА Платен год отпуск който се полага за тези 5 месеца.? Благодаря.

 4. Avatar
  Петър Илиев 2023-01-16 19:26:42

  Здравейте работя в еконт на 4 часов трудов договор но карам по 12 часа
  В предизвестие съм искам да напусна но шефовете се заяждат за да ме държат да не мога да си намеря работа по рано какво да правя

 5. Avatar
  Misty 2022-09-08 02:24:37

  Only safe porn movies that contain the sex content without annoying advertisements shall be listed here.
  We possess made it our lifetime goal and possess invested
  yrs of \\\"tough\\\" function in making this the just dependable
  movies archive you\\\'ll actually want. Save Very Hot, if you\\\'re searching for free of
  charge porn with the hottest pornstars and amateur women in the globe.

  We\\\'ll never screen irritating ads or trouble you with popunders.
  We wish to supply you the greatest virus free of charge XXX movies experience probable.

 6. Avatar
  Ивайло Петров 2021-10-31 11:22:58

  Здравейте, предстои ми да подам предизвестие за напускане на работа, към основната ми такава, където съм на трудов договор на пълен работен ден от 8 часа. Аз обаче работя и допълнително на друго място на 4 часа , отново на трудов договор.
  При напускане на основната ми работа от 8 часа, имам ли право на обезщетение за безработица, тъй като работя и на друго място?
  Поздрави,

 7. Avatar
  Боряна Борисова 2021-08-02 23:51:03

  Здравейте! На 24.06 ме оперираха по спешност и болничният лист ми е от 24.06 до 30.07. С ЛКК болничният ми е продължен от 31.07 до 29.08.2021 г. На 30.07 подадох молба за напускане по чл.325 , ал.1 и ако работодателя ми не я удовлетвори по чл.326, Ал 1.
  Отговорът на работодателя е, че молбата не е приета по чл.325 и предизвестието ми почва да тече след като се завърна на работа! МОЛЯ ЗА ОТГОВОР!?

 8. Avatar
  Иванка 2021-07-26 18:55:30

  Здравейте в предизвестие съм до 31. 07. Въпроса ми е мога ли последният ден да не отида на работа?

 9. Avatar
  Работник 2021-05-13 09:00:18

  Здравейте, мисля да напускам. Каква молба трябва да подам на работодателя.

 10. Avatar
  Даниела Иванова 2021-03-24 14:29:55

  Здравейте. Моля за съвет.
  Работодателят ми иска да промени работното време от нормално - 9 до 6 - на работа на смени и през уикенда. Без нощни смени. Трябва да подпиша декрарации за което.

  Въпросът ми е, ако не се съглася на смяната на работно време, дали има специален член, по който се прекратява договорът. А не по взаимно съгласие.

  Имам нужния стаж и не съм изпзвала НОИ досега

 11. Avatar
  Asq Hristova 2021-02-26 08:44:27

  Здравейте,от 19,02,съм в болничен,възможно ли е да отправя предизвестие от 19,02(т.с)със задна дата ,болничният ми е до 28.02 и след ,което ще ми бъде удълженВ болница съм.Имам психични проблеми.Не се чувствам стабилна да се върна на работа.Моля за съвет ,дали ще е удачно да подам предизвестие със задна дата по време на болничен ,за да мога да бъда освободена по чл.325т1,за да отида на борса

 12. Avatar
  Таня Ганева 2021-02-16 08:34:23

  Здравейте! Много ще съм благодарна, ако получа съвет по моя въпрос !! В момента нашия бранш е затворен и сме в неплатен отпуск с помощ от държавата ! Реших, че не искам да се връщам на тази работа при отваряне на ресторанта! Мога ли в този момент-на неплатен отпуск-да подам предизвестие за напускане ?!

 13. Avatar
  Вера Димитрова 2020-09-11 22:22:42

  Здравейте! Подадох заявление за промяна на заеманата от мене длъжност а при неудовлетвореност на заявлението да се счита за предизвестие по чл.326 ал.1. Въпросът ми е, какъв е срока, работодателя да вземе решение и от кога клаузата за предизвестие ще влезе в сила? Благодаря!

 14. Avatar
  Велислава Савчева 2020-06-16 16:25:37

  Здравейте,аз съм в предизвестие за напускане от работа до .11.07 днес 16.06 работодателя идва и ми казва да си изкарам до края на седмицата и от понеделник вече не съм на работа .А съм в предизвестие.Моля каже те ми кой е най добрия вариант да направя да си търся правата дали да чакам до понеделник или още утре да отида до инспекцията на труда.Благодаря ви предварително.

 15. Avatar
  искра йорданова пашова 2019-12-12 14:24:19

  Здравейте!
  Работодател съм и искам да пусна предизвестие на работник за прекратяване на тр. договор с 30 дни предизвестие ( така е и по договор), мога и да прекратя договора,след изтичането на предизвестието, ако работника не иска да го подпише

 16. Avatar
  аз 2019-09-18 16:16:19

  Имам 30 дневно предизвестие, налага ми се да отсъствам в последният работен ден(един ден) (причини важни) пуснала съм молба за неплатен отпуск, която не е одобрена. Ако не се явя на работа един ден докато ми тече предизвестието, работодателят има ли право да ме уволни дисциплинарно и какво тава след това.
  Благодаря

 17. Avatar
  Теди 2019-09-10 21:38:25

  Здравейте,има сигнал за нарушение а трудовата дисцип.ина.Има дни за които мога да докажа,с медицински документ за закъснения. Мога ли да подам едно месечно предизвестие за напускане при тези обстоятелства

 18. Avatar
  Мария Димитрова 2019-07-30 16:06:42

  Дъщеря ми е подала предизвестие 30дни. По време на предизвестието разбира ,че е бременна. Въпросът ми е ,дали законът я защитава и може ли да оттегли предизвестието. Може ли да ползва болничен ,и ако все пак я освободят от работа ,колко време след това може да е в болнични.

 19. Avatar
  Стелиян Стоянов 2019-07-08 10:56:33

  Здравейте !
  Искам да напусна настоящата си работа от 01.09. 19 г. Работя от 3 год. и три месеца на тази работа. Въпросът ми е : Колко дни от платеният отпуск за 2019 год. мога да ползвам до момента на напускане - 01. септември 2019 год. Платения отпуск за 2019 год. ми е 24 раб.дни.

 20. Avatar
  Росица Софрониева 2019-06-17 18:21:09

  Моето питане е, ако си подал предизвестие но имаш планиран платен годишен отпуск с направена резервация преди повече от 2 месеца има ли право работодателя да не те пусне.

 21. Avatar
  Цветко Цветков 2019-06-10 21:14:43

  Дъщеря ми е назначена със срочен трудов договор по чл.68,ал.1,т.3отКТ.Договорът и е със срок: до завръщане на титуляра.
  Договорът ще се прекрати по реда на чл.325,т.5 от КТ.
  Въпрос:След,като в срочния трудов договор е упоменато,че се сключва за работен ден 8 часа дневно при 5 дн.раб.седмица,имат ли право да я задължават да полага извънреден труд и ако това не я устройва,може ли да напусне без предизвестие?

 22. Avatar
  Цветко Цветков 2019-06-10 21:12:41

  Дъщеря ми е назначена със срочен трудов договор по чл.68,ал.1,т.3отКТ.Договорът и е със срок: до завръщане на титуляра.
  Договорът ще се прекрати по реда на чл.325,т.5 от КТ.
  Въпрос:След,като в срочния трудов договор е упоменато,че се сключва за работен ден 8 часа дневно при 5 дн.раб.седмица,имат ли право да я задължават да полага извънреден труд и ако това не я устройва,може ли да напусне без предизвестие?

 23. Avatar
  Петя 2019-06-07 11:05:11

  До Николай
  Важи срокът в трудовия договор

 24. Avatar
  Николай 2019-06-07 06:37:57

  Забравих да добавя, че не съм материално отговорно лице.

 25. Avatar
  Николай 2019-06-06 23:58:59

  Здравейте!
  Казусът ми е следния.
  Пуснах предизвестие за напускане 30 дни.
  В договора ми също е написано, че трябва да е 30 дни.
  Шефа ми иска да остана 3 месеца под предтекст, да обуча заместник.
  Има ли право да ме задържи или това дали ще остана още 3 месеца е по моя преценка?

 26. Avatar
  Ваня Иванова 2019-06-06 08:20:47

  До Петко Ценов Съветвам Ви да се обърнете се към адвокат за съдействие

 27. Avatar
  Петко Ценов 2019-06-06 06:44:23

  Здравейте. Решили сме с колеги да подадем колективна молба за напускане. Може ли да дадете някаква проформа или примерна молба. Искаме да разберем как става това с колективната молба. И дали имаме право след като всеки е с отделен договор.

 28. Avatar
  Нели 2019-05-15 10:39:25

  Пуснала съм предизвестие на 11.05, което тече от 12.05.
  От службата ми твърдят, че съм на работа до 12.06. включително,
  а аз смятам, че съм до 11.06. вкл. Кое е вярното твърдение?

  Поздрави!

 29. Avatar
  трз 2019-04-19 13:21:56

  Атанаска Костадинова,

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от 9 лв. на ден.

  Колко месеца ще се изплаща зависи от трудовия стаж:
  до 3 години стаж - 4 месеца
  от 3 години и 1 ден до 7 години - 6 месеца
  от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца
  от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца
  над 15 години стаж - 12 месеца

 30. Avatar
  Марияна Антонова 2019-04-17 19:14:05

  Здравейте! В момента съм по майчинснво втората година,искам да напусна работа преди да е изтекла втората година,учител съм,каква е процедурата и мога ли да карам предизвестието в платен отпуск?
  Благодаря ви!

 31. Avatar
  Атанаска Костадинова 2019-04-11 19:04:22

  Здравейте, освобождават ме по чл. 326 Ал. 2 във връзка с чл. 328 Ал. 1 т. 6
  Имам ли право на борса, колко месеца и какво ще е обезщетението, осигурявана съм без прекъсване на 596лв
  Благодаря предварително

 32. Avatar
  Руми 2019-03-23 15:05:00

  Можели от датата на предизвестието до съм в болничен до датата на изтичане на предизвестието ми?

 33. Avatar
  Нели Панайотова 2019-02-17 02:33:08

  Здравейте,
  Първо искам да знам могат ли да откажат да приемат 30 дневното предизвестие. И ако съм в предизвестие могат ли да ме уволнят?

 34. Avatar
  мария божилова 2019-02-15 10:11:21

  Здравейте,
  след изтичане срокът на 1-месечно предизвестие за прекратяване на служебно правоотношение на служителя се връчва заповед, която отменя предизвестието (на основание чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл) и се постановява издаването на ново предизвестие но вече с ново основание - чл. 103, ал. 1, т. 4 от ЗДСл с мотива, че в първото предизвестие неправилно е определено основанието. След узнаване на новите обстоятелства, респ. наличието на нова заповед с ново основание, служителят отказва да я получи, което е удостоверено с подписа на 2-ма свидетели. Същият отказва да върне служебния автомобил. Въпросът е:
  1. Връчването на последващата заповед след изтичане срока на първото предизвестие отменя ли действително първото предизвестие, започва ли да тече нов срок на предизвестие от датата на новото предизвестие или служителя вече се счита в прекратени правоотношения на базата на първото предизвестие?
  2. Отказът да върне служебния автомобил до какви дисциплинарни наказания води за служителя?

 35. Avatar
  Станислав 2019-02-13 19:40:42

  Забравих да спомена, че работя при него от 1 месец и малко.ТД ми е безсрочен.Има ли изпитателен срок при такъв договор?

 36. Avatar
  Станислав 2019-02-13 19:39:17

  Здравейте.Реших да напусна работа.Работя като шофьор на тир.С работодателя ми се споразумяхме да не работя целия срок на предизвестието, а по малко.Написах молба за прекратяване на тд по взаймно съгласие за датата уговорена с работодателя ми.Входящ номер на молбата нямам.Въпроса ми е може ли работодателя да реши да ми прави някакви номера? Може ли да реши да ме съди, че заради напускането ми той не е могъл да си изпълни част от договорите за транспорт? Какъв е най-лошия сценарий?

 37. Avatar
  Сашка Костова 2019-02-12 23:54:05

  На работа съм от 2 месеца с изпитателен срок-6 месеца.Може ли да напусна без предизвестие

 38. Avatar
  Йордан Гулев 2019-02-09 01:45:02

  Здравейте ,
  бих желал да получа информация относно моят казус -
  Съкратиха ме от работа със задна дата 10.01.2019 по член 328. Ал. 1 т.3 като бях принуден от работодател да продължа да работя до началото на 10.02.2019 без трудов договор , за да мога да си взема цяла заплата накрая, а последните десет дни от февруари да ми бъдат изплатени в месец март.
  Въпросното обезщетение , което работодателят ми дължи за 30 дни \\\" безработица \\\" , реално съм си го ИЗРАБОТИЛ.
  Регистрирах се на борсата , но от НОИ ме върнаха , защото първият месец обезщетението се заплаща от страна на работодателя.
  В крайна сметка на 26 -ти ден от 30-дневният срок стартирах нов трудов договор , защото не искам да прекъсвам стаж и осигуровки.
  Работодателят ме вика да подписвам и попълвам декларация , че в периода от 10.01.2019 до 10.02.2019 Не съм започнал нова работа иначе в този случай фирмата не ми дължала нищо и реално нямало да си получа \\\" обезщетението\\\"..............
  Не стига , че ме съкращават със задна дата , не стига че си изработих и \\\" обезщетението\\\" предварително , ами и в момента искат да попълнят декларацията с идеята , ако съм стартирал нова работа да не ми изплатят дължимото .
  Макар и да съм започнал нова работа на 26-ти ден от периода работодателя дължи ли ми законово все пак нещо ?

  Благодаря предварително!

 39. Avatar
  Ваня Иванова 2019-01-27 13:03:12

  Ако не спазите предизвестието дължите на работодателя обезщетение за неспазено предизвестие- за остатъка до трите месеца

 40. Avatar
  Люсия 2019-01-26 23:40:06

  Здравейте, имам следния казус: преди няколко си пуснах предизвестие,защото фирмата сменя работното място,защото е закупена от друга фирма.Предизвестието ми е 3 месеца според вас не съм ли в правото си да не карам 3 месечно предизвестие и да не се местя на новото работно място,дали има накакъв вариант?Благодаря предварително.

 41. Avatar
  Ваня Николова 2019-01-23 18:53:30

  Здравейте! Съкратиха ме по чл 328 т 3 с предизвестие за 30 дни, считано от 01.10.2018г. От 01. 10.18 до 9.10.18 бях в болничен и до края на месеца си ползвах платения отпуск, като за целия октомври имам само 1 отработен ден(7дни болничен+14 дни платен отпуск +1отработен ден=22дни).Попълних декларация, че не съм започнала работа през месец декември, за което ми дължат обезщетение в размер на една брутна заплата.Обезщетението,което получих е със стойността на заплата за месец октомври(когато ползвах болнични) , като ми обясниха, че болничните са ми повлияли за намаляването на брутната заплата. Всъщност декември има 18 работни дни, от които 3 ми ги изчисляват отново както болничните за предния месец(70% от основното трудово възнаграждение). Заплатата ми е 600 лв. основна +ежемесечно ДМС 850лв или 1450лв.Обезщетението ми е на стойност 1040лв.Бихте ли ми обяснили коректно ли е платено?!

 42. Avatar
  Дидо 2019-01-10 12:27:52

  Здравейте, желая да напусна работа по собствено желание и съответно ще подам предизвестие по чл. 326, само че съм в изпитателен срок в полза на работодателя. Въпросът ми е: Има ли пречка да подам предизвестие по чл. 326, въпреки, че съм в изпитателен срок?

 43. Avatar
  Ваня Иванова 2018-12-12 14:04:35

  До Илияна. Можете- срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на деня на подаване му. За неизползвания отпуск би трябвало да получите обезщетение по чл. 224 при прекратяване на трудовия договор, т.е не е задължително да прекъснете отпуска по чл. 167а и да се върнете на работа за да не \\\"изгорят \\\" дните

 44. Avatar
  Илияна 2018-12-12 08:50:06

  Здравейте,
  Интересувам се по време на неплатен отпуск по чл167а за гледане на дете до 8г, може ли през това време да се подаде предизвестие.
  Не желая да се връщам на работа. Докато тече предизвестието мога ли да използвам болничен или платен отпуск, който имам останал ?

 45. Avatar
  Ваня Иванова 2018-09-12 11:07:16

  До Нели
  Валиден е срокът, който е договорен в ТД.

 46. Avatar
  Нели 2018-09-11 21:48:14

  Здравейте, в трудовия ми договор е вписано предизвестие 3 месеца. Но аз подадох предизвестие със срок 30 дни като от счетоводството ми дадоха входящ номер. Сега ми казват, че директорът не го приема.Искам да попитам при условие, че в договора е 3 месеца, а имам давходено предизвестие с 30 дни валидно ли е предизвистието с 30 дни?

 47. Avatar
  Дафинка 2018-08-30 14:47:34

  Здравейте, напускам работа с предизвестие и работидателят ми ме увери, че ще ми изплати оставащия ми платен отпуск, който не съм използвала. Сега обаче се оказва, че са го приравнили пропорционално на месеците до края на годината и всъщност ми остават само 5 дена за изплащане. Останалите дни, които няма да ми изплатят се равняват приблизително на една цяла заплата! Какво мога да направя?

 48. Avatar
  Анна Георгиева 2018-07-16 11:30:25

  Здравейте,имам подадено предизвестие за напускане на работа,но в този период се закрива обекта в който работя.Въпросът ми е какво се променя в такъв случай?
 49. Avatar
  Елза Мирчева 2018-07-05 19:39:43

  Вмомента съм в предизвести от 11.05.2018 със срок на предизвестието от два месеца който би трябвало да свърши на 10.07.2018,но ми казват че договора ми е до 11.07.2018 вкючително. Въпроса ми е - коя е крайната дата на предизвестието?

 50. Avatar
  accountingnews.bg 2018-07-04 21:10:40

  До Крум
  В дирекциите \\\"Бюро по труда\\\" по постоянен или настоящ адрес. Всички активно търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията \\\"Бюро по труда\\\" при промяна на декларираните при регистрацията обстоятелства и при промяна на адреса, по който са регистрирани, в срок 7 работни дни от промяната. Повече прочете тук: http://eures.bg/page.asp?id=12

 51. Avatar
  Крум 2018-07-04 09:49:53

  Здравейте,

  прекратиха ми трудовия договор по чл.328. Регистрация в бюрото по труда по постоянен адрес ли се прави или може по адресна регистрация или на друго място ?
  Благодаря предварително.

 52. Avatar
  Нина Георгиева 2018-06-26 15:15:50

  В момента съм в отпуск по маичинство 2 година на 5 август истача. Могали да си прекратя договора от 6.08 като не желая да ползвам отпуска и да ма бъде заплатена. Съгласна съм да подпиоа че ми е платена само да ме освободят. Трябва ли да давам предизвестие

 53. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-21 22:26:48

  До Жени Коментарът е , че има разминавания в отговорите на МТСП. Ето пълния цитат на въпросния текст:

  2017-04-06 14:18:33 ....................................
  ________________________________________
  Може ли по време на болничен да се подаде заявление за напускане и от кога започва да тече срока на предизвестие? Ако лицето е подало писмено предизвестие когато е на работа и след 2 дни си вземе болничен лист, брои ли се срока на предизвестие по време на болничния или се брои действително отработеното време? т.е. удължава ли се срока на предизвестието
  ________________________________________
  2017-04-20 13:23:53 - Дирекция \\\"Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд\\\"
  ________________________________________
  Няма пречка по време на болничен да се подаде заявление за напускане, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на връщане на работа на работника или служителя. Ако той е подал заявлението и 2 дни след това излезе в болнични, срокът за предизвестие не се удължава.

  Ще се опитаме да изясним казуса до края и ще пишем пак

 54. Avatar
  Жени 2018-06-21 15:11:43


  Здравейте,
  В статията пишете, че \\\"Няма пречка по време на болничен да се подаде заявление за напускане, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на връщане на работа на работника или служителя\\\". В сайта на МТСП - Прекратяване от работника или служителя пише: \\\"Работникът или служителят може да отправи предизвестие и по време на ползването на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.\\\"
  Моля за Вашия коментар.

 55. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-17 18:46:48

  До Поли
  Не само по време на предизвестие, а по принцип извънредният труд е забранен.

 56. Avatar
  Поли 2018-06-14 10:36:21

  Здравейте,вчера си подадох едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор.То бе прието,но ми кзаха,че въпреки това трябва да полагам извънреден труд,тъй като няколко колеги ги няма на работа.Съответно аз отказах,защото една от причините да си подам предизвестие е тази ,че се полага извънреден труд и то не малко и в същото време не е заплатен както е по Кодекса на труда.Въпроса ми е :имат ли право да ми налагат такъв извънреден труд по време на предизвестие и ако откажа могат ли да ме уволнят дисциплинарно?

 57. Avatar
  daniel 2018-06-04 10:18:53

  Здравейте, имам следния въпрос?
  Раобтя като търговски представите и в договора съм с 3 месечно предизвестие.
  Подадох молба за напускане с предизвестие от 30 дни. Но почват да се правят на интересни. В бранша тръгнеш ли да напускаш, не се съобразяват много за дан не си тръгнеш с нова информация. Но шефовете не ми отговарят категорично кога ще ме освободят. Въпроса ми е ако нямам писмено възражение от тяхна страна до опреденен срок, че съм длъжен да спазая 3 месеца предизвестие, то значи ли, че са сагласни с 30 дневното ми предизвестие?

 58. Avatar
  Дарко 2018-06-01 08:45:09

  Здравеите,въпроса ми е.Работя като шофьор на камион по 3 месеца в Европа,след което се прибирам с камиона в Бг.за почивка.Ако пусна предизвестието след първия месец ,втория трябва да бъда освободен,но длъжен ли е работодателя да ме прибере с камиона.Благодаря.

 59. Avatar
  Петрова 2018-05-28 16:00:47

  Здравейте! Бихте ли ми помогнали? Работя като учител и съм бременна. Очертава се училището, в което работя да се закрие точно месец преди да изляза в 45-дневния болничен за бременност и раждане. Назначена съм на безсрочен трудов договор и имам 7 години стаж . Какво мога да направя за да мога да получа майчинство или ще остана без такава :((Предварително благодаря!

 60. Avatar
  accountingnews.bg 2018-05-10 11:58:55

  До Ваня Николова
  Предизвестието е документ, с който уведомявате работодателя, че ще напускате. При условие, че Вие искате само преместване от един клон в друг, без да се прекратява единия трудов договор и да се сключва друг мисля, че молба в свободен текст би била достатъчна

 61. Avatar
  Ваня Николова 2018-05-09 20:10:20

  Здравейте , работя в банка и искам да се преместя от един клон в друг. След проведен разговор сегашният ми директор е съгласен, но иска да подам едномесечно предизвестие по образец. Проблемът е , че такъв не намирам. Дотук измислих само молба свободен текст. Моля, посъветвайте ме какво трябва да направя.
  Благодаря!

 62. Avatar
  Даниела Костова 2018-04-10 12:40:41

  Искам да попитам, предстои ми пенсиониране 2019 г. Желая да ползвам правото си да се пенсионирам 12 месеца по-рано, но да продълржа да работя. Няма да пускам предизвестие за напускане. Когато дойде редовното ми време за пениониране - тоест слд 12 месеца, ще подам заявление за предизвестие. Въпросът ми е кой месец се ползва за изчисляване на дължимите ми 6 брутни работни заплати - предходния, демек последния месец преди предизвестието ли или този с предизвестието. Аз мисля че някъде четох че е предходния.

 63. Avatar
  Светослав Стоянов 2018-03-25 01:15:39

  Здравейте . Имам един въпрос , ако може да ми помогнете много ще съм благодарен . Така реших да уведомя своя работодател , че искам да напусна и да му предоставя писмено предизвестие за напускане в срок от 30 дни , а в същото време той да ме изгони от работа (уволни) без да ми приеме предизвестието . Искам да попитам сега той е длъжен да ми изплати всичко изработено + една заплата която ми е одържал .

 64. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-10 07:32:41

  До мими
  Ако в трудовия Ви договор е посочено място на работа Цех номер 1, няма как Вашият работодател да Ви задължи устно да се преместите в цех номер 2 без Вашето писмено съгласие
  Основанието на чл.326 ал.1/напускане с предизвестие от работника/ е право само на работника. Работодателят няма право да се възползва от това основание за да прекрати трудовия договор.
  Чл. 327. (1)касае случаите, когато работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
  1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи; Т.е този член касае трудоустрояването.
  Съветваме Ви преди да подписвате каквото и било да се консултирате с адвокат

 65. Avatar
  мими 2018-03-09 14:22:12

  Здравейте.Работя на трудов договор за неопределено време в един цех,но искат да ме пратят в друг цех където условията на труд не ми понасят здравословно.В момента съм болнични понеже ме бяха пратили във втория цех.Днес устно ми заявиха,че друг вариант за работа нямам ,ако не искам там да си подам предизвестие от 30 дни.Ако го подам сега докато съм болнични ще тече ли предизвестието,сигурно ще съм болнични до края на предизвестието ,а може и повече.Има и вариант без предизвестие ,но последната ми заплата остава за фирмата.Дори незнам по кой член ще ме освободят.В молбата си за напускане мога ли да пиша причина чл.327,ал.1,т.1от КТ.Моля дайте ми съвет какво да правя или в продължението на следващия ми болничен да се напише на основание чл.55,ал.1 от КСО.

 66. Avatar
  Вала Куздова 2018-02-24 17:05:04

  Фирмата във която работя на 15,02,2018 спира да работи . Аз съм в продължителен болничен в момента 2 месеца с разрешение от ТЕЛК . Получавам предизвестие по чл.220 . Освободена съм по чл.328 ал.1 т.1. Имат ли право да ме освободят като съм във временна неработоспособност и фирмата не е обявена в несъстоятелност ,а само спира дейност.

 67. Avatar
  Анастасия Филипова Филипова 2018-02-19 16:27:08

  здравейте малко опък въпрос
  аз съм на 4 часов срочен договор до трети май към една програма
  искам да напусна но немога да спазя срока от три месеца понеже остават още два кажи речи и в такъв случай какво правя?
  т.е. ако не стане със взаимно съгласие?

 68. Avatar
  accountingnews.bg 2018-02-11 13:09:41

  До Galya
  Може да прочетете чл. 228 от КТ ал. 3: / в сила от началото на тази година/
  „(3) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.“

 69. Avatar
  Galya 2018-02-10 10:37:23

  Здравейте ,
  в какъв срок работодателя е длъжен да изплати обезщетението на служителя след прекратяване ?

 70. Avatar
  iliqna 2018-02-06 18:13:29

  zdraveite iskam da si podam predizvestie 3meseca kakto e po dogovor
  vaprosat mi e chula sm che kogato si s predizvestie moje da si tragvash po rano ot rabota 1 chas vqrno li e
  primerno na men rabotnoto mi vreme e ot 8-17chasa ako e taka znachi bi trqbvalo bez vazrajeniq rabotodatelq da me puska prez tozi period da si tragvam po rano

 71. Avatar
  Силвия 2018-01-31 08:32:23

  Здравейте. Със стандартен трудов договор съм. В началото на януари ми одобриха неплатена отпуска за периода 23.02-04.03. Искам да подам предизвестие от 30 дни (по договор) на 15.02. Работодателят има ли право да ми отмени отпуската? Знам че по кодекс се прекратява само с взимно съгласие (или поне това прочетох), но наблюдавм как на колеги им се отменят отпуски или влизат в принудителен отпуск. Отпуската е свързана с предплатена почивка и не мога да я отменя, а напускането е задължително. Та въпроса е работодателя може ли да си отмени одобрението при тези обстоятелства?

 72. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-29 14:12:30

  щом като изпитателният срок е в полза на работодателя, той може да Ви освободи по всяко време на срока на изпитване, но Вие трябва да си подадете 3 месечното предизвестие /както е по договор/
  Опитайте с молба по взаимно съгласие. Ако шефът откаже да ви освободи, си пуснете тогава предизвестието

 73. Avatar
  Ina Maximova 2018-01-28 21:33:56

  Здравейте, искам да напусна работа, и да подам дължимото 3 месечно предизвестие към работодателя ми, както е по договор. В същото време обаче, аз все още съм в изпитателен срок 6 м. в полза на работодателя. Ако подам въпросното предизвестие това ще наложи ли някакви промени в трудовите правоотношения? И всъщност правилно ли съм разбрала, че дължа 3 м. предизвестие, независимо, че все още съм в изпитателен срок? В договора не е посоченопосочен друго. Благодаря.

 74. Avatar
  accountingnews.bg 2017-12-30 11:47:14

  До Дани Петкова
  Ще си вземете обезщетението от болничния до 14.01. 7 дни за записване в БТ започват да текат от 02.01 а не от 14.01 /Гледа се датата на освобождаване/ Освен болничния има право и на обезщетение по чл.222 ал.1

 75. Avatar
  Дани Петкова 2017-12-29 17:19:42

  Прекратяване на ТД по време на болничен със заповед чл. 328,ал.1 , т 4 КТ
  Здравейте.

  На 22.11.2017 излязох в болничен ,но на 24.11.2017 фирмата продава дяловете си на друга фирма и прекратява тази дейност. Фирмата към която съм назначена на безсрочен ТД ,не се закрива,но не извършва тази дейност.

  Все още съм в болничен до 14.01 .2018г

  Днес получих по пощата заповед за прекратяване на тд : по чл. 328,ал.1 , т 4 КТ : Спиране на работа за повече от 15 работни дни! Считано от 02.Януари.2018г  Въпросът ми е : имам ли право на обещетение след прекратяване на ТД т.е. след 2.Януари.2018г .

  И аз всъщност оставам без работа след това.

  След изтичане на болничният ми,трябва да отида в бюрото по труда до 7 дни след края на болничният ми?

  Благодаря

  Весели празници

 76. Avatar
  pavel kapitanski 2017-12-27 20:11:22

  zdraveite iskam da popitam podal sam predizvestie za napuskane to e do 22 qnuari kakvo stava s otpuskata mi za 2017 30 dni i sega za 2018 o6te tolkova blagodarq predvatitelno

 77. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-29 15:08:04

  До Валя
  Принципно ДА - щом като така е записано в Колективния трудов договор - Вие ще сте все още на работа през декември . Но крайното решение все пак е на Вашия работодател

 78. Avatar
  валя 2017-11-28 19:33:49

  Здравейте,
  ще подавам молба за напускане,със срок на предизвестие 1 месец.По Колективен трудов договор ни изплащат по половин заплата за Велик ден и Коледа.Въпросът ми е -ако подам молба на 01,12 ,ще получа ли коледният бонус към заплата за м. декември?

 79. Avatar
  Женя Чаталбашева 2017-11-24 10:51:01

  Искам да попитам ако сме пуснали Предизвестия на служител на 31.10.2017 по чл.328 и той на следващия ден излиза в болничен, после продължава да си взима ние на 30.11.2017г. го освобождаваме нали, независимо че е в болничен? а той може да ни донесе болничен със срок 30 дни след освобождаването. Също така ако служителят е в изпитателен срок ние го освобождаваме на 24.11.2017г.,по чл.71от КТ а той ни донесе болничен който започва от 24.11.2017г. това не отменя прекратяването нали?

 80. Avatar
  Георгиев 2017-11-17 13:14:56

  Здравейте, искам да попитам нещо. Предстои да връча предизвестие за прекратяване на трудови правоотношения по чл.328 ал. 1 т. 10 КТ. Въпросът ми към Вас е, какво се прави в случай, че служителят откаже да подпише предизвестието?

 81. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-16 17:55:31

  Предизвестието е упоменато в трудовия Ви договор

 82. Avatar
  Йорданка Панайотова 2017-11-16 16:37:18

  Искам да попитам , като си на безсрочен договор ,в училище , и искаш да напуснеш ,с предизвестие, колко е предизвестието- 2 или -1 месец- учител съм!

 83. Avatar
  Ася 2017-11-07 11:44:24

  Здравейте, имам един казус: До 10. 11. 2017 г съм в отпуск по майчинство. Имам за 2015 г отпуск да ползвам, но работодателя ми ( Директор на Дирекция \\\"Социално подпомагане\\\") негодува,че ще пускам отпуската си за 2015 г,която е 20 дни. Интересувам се мога ли на 10.11. да отида с молба за напускане или да си взема отпуската,която е общо за периода 64 дни ( от 2015 до 2017 г включително)?
  Макар,че ще се възпротиви въпросната директорка.

 84. Avatar
  Galina Georgieva 2017-11-03 10:19:27

  аз съм в отпуск това ми е предизвестието ,мога ли да го прекратя ,и да започна друга работа,не съми давали документ да подписвам,само устно ми е казаноще имам ли глоба,не съм си ползвала отпуската от 23 дни

 85. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-13 09:23:59

  По време на предизвестието може да бъде разрешен платен отпуск от работодателя. Срокът на отпуска не удължава предизвестието. Платеният годишен отпуск, както и неплатеният се ползват със разрешение на работодателя.

 86. Avatar
  Ками 2017-10-12 22:38:09

  Здравейте.
  В отпуск по майчинство съм, който изтича на 11.11.2017г
  От 09.10 пуснах детето на ясла.
  Подадох приложение 10 за промяна на обстоятелствата и заявление за полагаем платен годишен отпуск за 2016г. и няколко дни останали от 2015г. (общо 38 дни).
  Имам ЕР от ТЕЛК с 61% инвалидност.
  Искам да сменя работата, колкото може по-бъзо и ме интересува кога и как да подам 30дневното предизвестие за напускане.
  Благодаря.

 87. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-12 22:07:12

  Чл. 326. (1) касае случая , когато работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. /а нали вие не желаете това/. Когато основанието за напускане е чл. 326 ал.1 КТ, ще може да се регистрирате на борсата, но ще получите минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. / Защото означава, че все едно инициативата за напускане е Ваша, защото Вие подавате предизвестието за напускане

 88. Avatar
  SKostadinova 2017-10-12 19:17:00

  Здравейте,
  днес работодателят ми в устен разговор ме помоли да подам молбата си за напускане по чл. 326 ал.1.
  Като имам право на 1 месец предизвестие. Как да процедирам?
  Според думите му не се справям с поставените цели. Аз нежелая да напусна. На постоянен трудов договор съм.
  И според мен имам право на обещетение в случай, че решат да ме уволнят.
  Но в случай, че напусна по чл. 326 ал.1 имам ли право да се запиша в бюрото по труда?
  Блгодаря.

 89. Avatar
  Мария Петрова 2017-09-25 19:23:47

  Здравейте,

  Предстои да подам предизвестие за пенсиониране по мое желание. Въпросите ми са два: Мога ли да го подам повече от 30 дни преди датата, в която навършвам възрастта? Следва ли след подадено предизвестие да подавам и заявление за прекратяване на трудовия договор седем дни преди датата?

 90. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-21 23:21:50

  Ползването на отпуск по чл. 157, ал.1 т.6 КТ е право на работника/служителя и се ползва само когато предизвестието е направено от работодателя. Никъде в КТ не е въведено ограничение за пенсионер,а единствено за това лицето да е на 8 часов работен ден. Затова сме на мнение, че лицето има право на отпуск по чл.157 ал. 1 т. 6. Съветваме Ви да отправите официално запитване до МТСП

 91. Avatar
  АЛЕКОВА 2017-09-21 14:17:10

  ЗДРАВЕЙТЕ,
  Работодател пуска предизвестие на работещ пенсионир.Въпроса ми е:
  Има ли право работещият пенсионер да си тръгва 1 час по-рано или трябва да работи 8 часа.
  Въпросът ми е спешен-моля за отговорл

 92. Avatar
  Кристина 2017-08-25 16:22:27

  На 16 юни напуснах работа с предизвестие. Взех заплата на 28 юни 200 лв. Но на 1 август получих 100 лв заплата не разбрах защо.. Аз започнах на 11 май работа напуснах поради здравословен проблем.. Някой може ли да ми обясни?

 93. Avatar
  Милена Ташева 2017-08-25 08:33:09

  Напуснах работа по мое желание, освободена съм по чл.326 ал.1 и 2 от КТ, мога ли да се регистрирам в бюрото по труда

 94. Avatar
  Милена Ташева 2017-08-25 08:33:08

  Напуснах работа по мое желание, освободена съм по чл.326 ал.1 и 2 от КТ, мога ли да се регистрирам в бюрото по труда

 95. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-24 13:33:14

  Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност

 96. Avatar
  Bubito20 2017-08-22 18:15:35

  Здравейте мога ли да падам молба за напускане след като съм болничен, работата е там, че с моя проблем не се чувствам добре и не мога да продължа да работя, а пък и доктора ми препоръча да си сменя професията! Днес ми изтича единият болничен, от утре започва другия... Според вас кога е най-добре да подада молбата?
  Благодаря ви предварително, лека и спокойна вечер!

 97. Avatar
  ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА 2017-08-22 14:50:44

  Работодателя е отправил предизвестие към работника поради липса на качества, но след една седмица решава да го оттегли. какво трябва да направи работодателя?
  Работодателя е информирал устно работника.
  Работника си подаде молба за напускане като предизвестието ще го отработи 30 календарни дни.

 98. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-14 18:51:00

  След края на болничния ще ми продължи ли платения отпуск и чак след това ли ще ми бъде връчено предизвестието.?
  Съгласно Чл. 175. от КТ Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително ПО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ НЕГО И РАБОТОДАТЕЛЯ. - Т.е остатъкът се ползва веднага след изтичането на болничните ако имате разрешение от работодателя. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му и срокът на отпуска не удължава предизвестието

 99. Avatar
  костов 2017-08-14 10:03:04

  Здравейте.
  Може би не бях разбран
  Ползвам болничен по време на платения годишен отпуск. След края на болничния ще ми продължи ли платения отпуск и чак след това ли ще ми бъде връчено предизвестието.
  Благодаря!

 100. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-13 20:12:20

  Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност. След като изтече предизвестието имате право на болничен до 30 дни след датата на прекратяване. Имайте предвид, че за един и същи период не можете да получавате пенсия и обезщетение за временна нетрудоспособност

 101. Avatar
  костов 2017-08-13 16:25:43

  Месец преди навършване на пенсионна възраст ползвам платен годишен отпуск след което получавам предизвестие.През това време се налага да ползвам болничен.Какво следва? Благодаря!

 102. Avatar
  Ивета Лазарова 2017-07-06 22:35:32

  Здравейте,

  Аз съм учител на постоянен трудов договор. Интересува ме имам ли право на социални помощи от бюрото по труда при прекратяване на служебни взаимоотношения по чл.326, ал.1 от КТ

 103. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-05 16:04:13

  Болничен след напускане ще бъде изплатен само ако за това време не получавате пенсия. Т.е издават Ви болничен лист, Вие го представите на последния си работодател и НОИ Ви го изплаща - след това ако получите пенсия от датата на прекратяване на трудовото правоотношение /т.е за времето на болничния /- сумата на болничния ще трябва да я връщате.

 104. Avatar
  Тодорова 2017-07-04 22:34:39

  Здравейте! Освободена съм от работа на 03.07.2017г., поради пенсиониране. На 14.07.2017г. ще влизам в болница за 7дни, за което време ще ми бъде издаден болничен. Не съм подала още документите си за пенсиониране в НОИ. Ще ми бъде ли изплатен болничния и на кого трябва да го представя?

 105. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-14 21:59:29

  До Иван- Подайте предизвестието в деловодството на фирмата. Всяка фирма следва да има входяща и изходяща поща. Трябва да получите входящ номер на подаденото предизвестие/ Напишете го в два екземпляра и вземете единия с входящия номер при Вас/. Секретарката следва да уведоми управителя . В предизвестието задължително напишете датата, считано от която предизвестието почва да тече

 106. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-14 20:59:41

  До Г-жа Димитрова: За съжаление не сме запознати дали има нещо специфично за училищата по този въпрос. Но в общия случай няма пречка да сте ползвате годишния си отпуск, стига да имате РАЗРЕШЕНИЕТО на работодателя / във Вашия случай Директора/

 107. Avatar
  Иван 2017-06-14 07:25:07

  Здравейте,
  Имам следния казус: искам да напусна и да започна на нова работа. Проблемът ми е ,че към момента работодателят ми не е в страната. На кого трябва да дам предизвестието и реално има ли кой да ме освободи докато не се върне?

 108. Avatar
  Стоянка Тодорова 2017-06-13 23:18:22

  Здравейте!
  Имам следния въпрос: Аз съм зам.-директор по учебната дейноств училище.Имам намерение да се преместя на друга работа, като подам предизвестиена 01.07.2017 г.През юли и август съм определила да съм в платен годишен отпуск.
  Трябва ли задължително да съм на реално работапрез тези два месеца по време на предизвестието за напускане и доколко това зависи от директора?

 109. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-20 15:41:49

  Не би трябвало да имате проблем, щом като болничният е издаден от здравните органи.

 110. Avatar
  Svest 2017-05-19 10:28:07

  Искам само да попитам в предизвестие съм 2 месеца молбата ми е подадена на 27.04 но шефа ми ми съобщи че от 01.06 иска да съм на другия обект а аз не искам. В същото време аз съм с дискова херния и искам да си пусна болничен който ще е около 21 дни. Ще има ли някакви последствия за мен от пуснатия болничен?

 111. Avatar
  Румяна пеева 2017-05-19 09:10:38

  Добре да вземат заплатата,но има ли вероятност да бъда уволнена и ако Да какво ми носи този факт за в бъдеще?

 112. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-18 12:48:18

  Какъв срок на предизвестие пише в трудовия Ви договор? Какво точно сте посочили в предизвестието за напускане преди един месец? За неспазен срок на предизвестие Вие дължите обезщетение на своя работодател- относно Обезщетението на неспазено предизвестие може да прочете в нашата статия Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220, ал.1 от КТ

 113. Avatar
  румяна 2017-05-18 11:00:08

  Здравейте,може ли помощ от 2 мес работя в 1 заложна къща но не е затова което се разбрахме и сега искам да напусна подадох предизвестие и 1 мес мина но сега ми съобщават,че предизвестието е 3мес ,а мен ме чакат на друга работа спешно.Какво мога да направя?

 114. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-24 21:38:51

  Допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат ПОСТОЯНЕН характер се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда /Чл. 17. (1) НОСРЗ/
  Във Вашия случай Великденската премия не следва да се включва в базата за изчисление на обезщетението, защото е с непостоянен характер

 115. Avatar
  Иван Иванов 2017-04-23 22:38:26

  Здравейте,
  Бехте ли ми обяснили за моя казус, който е: подал съм молба за напускане, дълга 3 месечно предизвестие, молбата е подадена на 24.02 и нямя да успея да отработя цялота предизвестие ще работя до 08.05. През месец април получих допълнително възнаграждение за Велик ден. Въпроса ми е това възнагряждение ще бъде ли включена при изчиславяне на обезщетениета което ще платя за оставащия период на предизвестието ми. И друго ако да ако излаза 1-2 дни в болнични преди края на април тогава базистния ми месец март ли става или остава април за определяне на сумата за обезщетението? Благодаря предварително.

Напиши коментар